Algemene voorwaarden tennislessen

Spelregels najaarscursus 2019

 • De reguliere lessen worden gegeven vanaf 31 september 2019.
 • Bij zware aanhoudende regenval geen les, aan het begin van het lesuur wordt er beslist of de les door gaat. Bij twijfel altijd komen.
 • Kan een les door weersomstandigheden niet doorgaan dan geldt hiervoor de 50% regeling. De eerste uitval les wordt ingehaald, tweede les is voor rekening van de cursist, derde les wordt ingehaald enz. Er worden altijd 15 lessen gegarandeerd.
 • Bij ziekte van de trainer wordt de les altijd ingehaald.
 • Afmelden voor de tennisles 010-4152157 of stuur een e-mail naar info@overdeschie.nl.
 • Bij verhuizing, ziekte of blessure van een leerling vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats, wel mag een derde uw lessen overnemen mits gelijkwaardig niveau.
 • Geen les in de herfstvakantie van 21 t/m 27 oktober en de kerstvakantie van 23 december 2019 t/m 4 januari 2020.
 • Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.

  Algemene voorwaarden 

  • Deelnemers verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
  • Indien gekozen voor automatische incasso, wordt het verschuldigde lesbedrag in de eerste week van de maand afgeschreven.
  • Wanneer het lesgeld niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van het tennispark.
  • Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van tennispark OverdeSchie. Tennispark OverdeSchie sluit iedere aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaken en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Tennispark OverdeSchie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.

   

Algemene voorwaarden lidmaatschap

 •  Het inschrijfformulier en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 • Een 10-rittenkaart is een jaar geldig en niet-persoonsgebonden. Men kan per strip per persoon één uur tennissen.
 • Een proefabonnement is 3 maanden geldig. Men kan hiermee onbeperkt tennissen. Dit abonnement is alleen geldig voor nieuwe leden die nog geen lid zijn geweest bij tennispark OverdeSchie. Een proeflidmaatschap start altijd aan het begin van een maand. Wanneer het proeflidmaatschap niet 1 maand vóór het verstrijken van de proefperiode wordt opgezegd, wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een all-in jaarlidmaatschap van 12 termijnen. 
 • Jaarlidmaatschappen (ook in termijnen) hebben een onafgebroken duur van twaalf maanden. Het officiële lidmaatschap begint altijd op de eerste van de maand nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden. Een lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan na een jaar maandelijks worden opgezegd.
 • Een opzegging of (wijziging van) abonnement dient schriftelijk, middels een mail aan info@overdeschie.nl, te geschieden. Na bevestiging van deze mail is de opzegging/wijziging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de leden.
 • Bij lidmaatschap van een jeugdlid wordt de hoogte van de contributie bepaald door het kalenderjaar waarin het lid jarig is.
 • Introductiekaartje. Een niet-lid kan maximaal 2 keer geïntroduceerd worden door een lid tegen betaling van € 7,50 voor volwassenen en € 5 voor de jeugd.
 • Een lid ontvangt een ledenpas waarvoor een foto aangeleverd moet worden. Indien deze ledenpas zoek raakt of niet meer werkt, zal deze opnieuw worden gemaakt tegen een vergoeding van € 7,50,- per pas. Men dient te allen tijde met deze pas een baan te reserveren. 
 • Indien gekozen wordt voor een éénmalige betaling van een jaarlidmaatschap, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode (eventueel inclusief inschrijfgeld).
 • De incasso zal in de eerste week van de maand worden verricht. Een automatische incasso kan worden opgestart bij een jaarlidmaatschap. Kortere lidmaatschappen dienen contant of per pin te worden voldaan voorafgaand aan de eerste lidmaatschapsdag. Leden dienen te zorgen voor een probleemloze betaling van de contributie.
 • Wanneer de contributie niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Het tennispark behoudt zich het recht voor om leden toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval wel gewoon door. Indien tennispark OverdeSchie een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde tennis lid. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het tennis lid.
 • Leden verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
 • Bij ziekte of blessure is restitutie van de contributie niet mogelijk. Indien men gebruik maakt van betaling in termijnen, kan ook deze betaling niet stop gezet worden. Na een jaar lid te zijn geweest is opzeggen maandelijks mogelijk.
 • Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van het tennispark.
 • Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van tennispark OverdeSchie. Tennispark OverdeSchie sluit iedere aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Tennispark OverdeSchie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 • Tennispark OverdeSchie organiseert 2 open toernooien per jaar waardoor vrijspelen voor leden niet mogelijk is. De leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht middels een melding op de website. Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en/of andere dringende redenen, maar zal de leden hiervan vooraf hiervan op de hoogte te brengen middels een vermelding op de website.
 • Tennispark OverdeSchie mag zonder opgaaf van redenen leden de toegang weigeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer