Algemene voorwaarden lidmaatschap

 

 • Het inschrijfformulier en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 • Alle lidmaatschappen hebben vanaf 1 januari 2023 een opzegtermijn 1 maand. Het officiële lidmaatschap begint altijd op de eerste dag van een maand. 
 • Een opzegging of (wijziging van) abonnement dient schriftelijk voor de 1ste van de maand, middels een mail aan info@overdeschie.nl, te geschieden. Na bevestiging van deze mail is de opzegging/wijziging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de leden.
 • Bij lidmaatschap van een jeugdlid wordt de hoogte van de contributie bepaald door het kalenderjaar waarin het lid jarig is.
 • Een jeugdlid betaalt contributie zolang hij/zij les heeft. Bij het stoppen van de lessen eindigt het lidmaatschap automatisch per eerste van de maand.
 • Introductiekaartje. Een niet-lid kan maximaal 2 keer geïntroduceerd worden door een lid tegen betaling van € 10 voor volwassenen en € 5 voor de jeugd.
 • Een lid ontvangt een ledenpas waarvoor een digitale foto aangeleverd moet worden. Indien deze ledenpas zoek raakt of niet meer werkt, zal deze opnieuw worden gemaakt tegen een vergoeding van € 7,50,- per pas. Men dient te allen tijde met deze pas een baan te reserveren. 
 • Indien gekozen wordt voor een éénmalige betaling van een jaarlidmaatschap, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode (eventueel inclusief inschrijfgeld).
 • De incasso zal in de eerste week van de maand worden verricht. Een automatische incasso kan worden opgestart bij een jaarlidmaatschap. Kortere lidmaatschappen dienen contant of per pin te worden voldaan voorafgaand aan de eerste lidmaatschapsdag. Leden dienen te zorgen voor een probleemloze betaling van de contributie.
 • Wanneer de contributie niet of niet tijdig wordt voldaan, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Het tennispark behoudt zich het recht voor om leden toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval wel gewoon door. Indien tennispark OverdeSchie een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde tennis lid. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het tennis lid.
 • Leden verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
 • Bij ziekte of blessure is restitutie van de contributie niet mogelijk. Indien men gebruik maakt van betaling in termijnen, kan ook deze betaling niet stop gezet worden. Na een jaar lid te zijn geweest is opzeggen maandelijks mogelijk.
 • Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van het tennispark.
 • Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van tennispark OverdeSchie. Tennispark OverdeSchie sluit iedere aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Tennispark OverdeSchie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 • Tennispark OverdeSchie organiseert 2 open toernooien per jaar waardoor vrijspelen voor leden niet mogelijk is. De leden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht middels een melding op de website. Tennispark OverdeSchie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en/of andere dringende redenen, maar zal de leden hiervan vooraf hiervan op de hoogte te brengen middels een vermelding op de website.
 • Tennispark OverdeSchie mag zonder opgaaf van redenen leden de toegang weigeren.

 

 

 

 

 

Downloads: